Politika spoločnosti UND-03 a.s.

Zámerom spoločnosti UND-03 a.s. je byť dlhodobo úspešným, konkurencie schopným dopravcom v oblasti sklápacej a valníkovej dopravy, predajcom štrkopieskov a podnikom zabezpečujúcim služby pre zaistenie komplexného uspokojovania požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov.
Pre dosiahnutie tohto zámeru sa vedenie spoločnosti zaväzuje :

  1. Neustále zvyšovať kvalitu úžitkových a technických parametrov prepravy a ostatných služieb zákazníkom v požadovaných termínoch pre zabezpečenie komplexnej spokojnosti každého zákazníka.
  2. Systematicky vzdelávať všetkých zamestnancov pre zabezpečenie ich odborného rozvoja, tak aby boli schopní realizovať prepravu a predaj na vysokej úrovni, poskytovať im potrebné nástroje a motivovať ich.
  3. Znižovať prevádzkové náklady a zvyšovať produktivitu všetkých výkonov spoločnosti.
  4. Spolupracovať s dodávateľmi pre trvalé zaistenie potrebnej kvality prepravy a predaja vrátane ich ekologickej nezávadnosti.
  5. Chrániť životné prostredie a vo všetkých činnostiach sa zameriavať na zlepšovanie pracovného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
  6. Zaviesť systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9OO1 udržiavať ho a neustále zlepšovať, zabezpečiť jeho medzinárodnú certifikáciu renomovanou inšpekčnou organizáciou.