UND-Frischbeton s.r.o. UND-03 a.s. Košice 1.ZNAD Košice a.s.
O nás
Politika spoločnosti
Referencie
Betóny
Doprava
Cenník
Kontakt

Politika spoločnosti

Základná norma, ktorá určuje špecifikáciu, vlastnosti, podmienky výroby a zásady zhody betónov, t.j. STN EN 206-1 zosúladená s normami EÚ platí v plnom rozsahu od roku 2004. Podstatný rozdiel nového znenia oproti pôvodným normám platným pre oblasť pre oblasť výroby betónu je v tom, že okrem vysokých požiadaviek na polotovary, z ktorých je betón vyrábaný a na samotný výrobný proces kladie dôraz aj na prostredie, do ktorého je betón zabudovaný. V minulosti boli pre vyrábané betóny rozhodujúce ukazovatele pevnostných tried, podľa nových noriem sú tieto hodnoty síce významné, ale nie jediné rozhodujúce. Nová norma ukladá výrobcom, ale aj zadávateľom navrhovať druh betónu podľa toho, do akého prostredia bude betón použitý. Navrhovateľ musí zvážiť a navrhnúť vhodný druh betónu podľa toho, či bude v budúcnosti vystavený poveternostným a chemickým vplyvom, či betón príde do styku s kovmi, soľou, chloridmi a pod. Na základe týchto komplexných požiadaviek navrhne buď betón typového zložania zodpovedajúci obecnej klasifikácii, alebo ako betón predpísaného zloženia. V prípadoch typového zloženia betónu zodpovedá výrobca komplexne za kvalitu, resp. garantuje odberateľovi, že betón má vlastnosti a kvalitu požadovanú normou. V prípade predpísaného zloženia výrobca garantuje odberateľovi, že vyrobený čerstvý betón obsahuje všetky zložky, ktoré objednávateľ požadoval a to v množstvách aj kvalite. Pre trvanlivosť betónu a stanovenie jeho pevnostnej triedy, je pri rovnakom zaťažení veľmi dôležité, či bude zabudovaný do konštrukcií, ktoré sú chránené napr. pred dažďom, alebo bude vystavený vonkajším poveternostným vplyvom.
Spoločnosť UND-FRISCHBETON s.r.o. aj preto ako službu zákazníkom poskytuje poradenstvo a zaujíma sa pri objednávkach betónov o to, kam bude betón zabudovaný, aké vplyvy môžu na neho pôsobiť a podľa možností radí aké receptúry a aké chemické prísady použiť.
V súčasnom období výrazne rastie úloha chemických prísad do betónov. Pri výroba betónov bez chémie už nie je možné dosiahnuť požadované parametre zhody kvalitného betónu. Z dvoch dominantných distribútorov chémie pre betóny sa spoločnosť UND-FRISCHBETON s.r.o. rozhodla využívať služby firmy STACHEMA Bratislava a to nielen v oblasti chemických prísad, ale aj v oblasti poradenstva, stanovovania receptúr, nepretržitého sledovania kvality. Výsledky kontrolných skúšok dokladujú, že spolupráca zabezpečuje kvalitu produkcie a výsledky sú v súlade s normou STN EN 206-1.Kontakt:

Telefón: +421-55-72 93 884,5
Mobil: +421-911298471 dispečing
+421-911298470 miešači
+421-908748134 vedúci betonárne
Fax: +421-55-72 93 886
E-mail: betonaren.kosice@strabag.com[UND-03] [UND-FRISCHBETON] [1.ZNAD Košice]
[Politika spoločnosti] [Referencie] [Betóny] [Doprava] [Cenník] [Kontakt]